fbpx

Algemene Voorwaarden Voor ActiveCampaign Met Nederlandse Support Via MailHop

Algemene Voorwaarden - MailHop

Mailhop is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72108266 en is gevestigd aan de Waterkeringweg 109 (1051 NZ) te Amsterdam.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 2. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 3. Opdrachtgever: het Bedrijf die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener. 5. Dienstverlener: de natuurlijke persoon die diensten (op afstand) aan opdrachtgever aanbiedt, hierna: Mailhop. 6. Aanbod: Ieder schriftelijk aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Dienstverlener. 7. Diensten: de diensten die Mailhop aanbiedt zijn SaaS-diensten en support op gebied van marketing automation en e-mail marketing. 8. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Mailhop terzake de door Opdrachtgever aangevraagde diensten. 9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven. 10. De website die door Mailhop gebruikt wordt is https://mailhop.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Mailhop, elke overeenkomst tussen Mailhop en Opdrachtgever en op elke dienst die door Mailhop wordt aangeboden. 2.Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Mailhop aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van Mailhop is gepubliceerd zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 3. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 4. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Mailhop is overeengekomen. 5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Mailhop gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeldt. 2. Mailhop is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Mailhop het recht een overeenkomst met een potentiële Opdrachtgever om een voor Mailhop gegronde reden te weigeren. 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen Mailhop niet binden. Eventuele specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig zijn. 4. Levertijden en/of termijnen in het aanbod van Mailhop zijn indicatief en geven de Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mailhop niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod van Mailhop heeft aanvaard. 2. Indien Opdrachtgever het Aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Mailhop, zal Mailhop de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal 7 dagen geldig, daarna kan Mailhop niet meer aan een Aanbod gehouden worden. 3. Mailhop is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. 4. Een Aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door Mailhop aan Opdrachtgever. 5. Het herroepingsrecht is niet van toepassing. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, alsmede tenminste 50% van de overeengekomen prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Mailhop een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen. 2. Zowel Opdrachtgever als Mailhop kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever. 4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Mailhop ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, kan Opdrachtgever een ander pakket afnemen waarin Opdrachtgever meer mogelijkheden heeft. Opdrachtgever dient de meerprijs hiervan te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Mailhop is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten. 2. Zowel Opdrachtgever als Mailhop kan wijzigingen aanbrengen aan de omvang en/of inhoud van de SaaS-dienst. De meerkosten die hieraan verbonden zijn komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Opdrachtgever kan de overeenkomst slechts schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, indien de wijzigingen geen verband houden met wijzigingen in relevante wet- of regelgeving of Mailhop de kosten van de wijziging voor zijn rekening neemt.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. 2. Indien sprake is van spoed, of Mailhop op aanwijzingen van Opdrachtgever zijn werkzaamheden met spoed moet uitvoeren, is Opdrachtgever gehouden om de bijkomende kosten van de spoed te vergoeden. 3. Indien Partijen een aanbetaling overeengekomen zijn dient deze aanbetaling door Opdrachtgever betaald te zijn alvorens Mailhop een aanvang zal maken met zijn werkzaamheden. 4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 5. De overeengekomen tarieven en doorlopende vergoedingen van Mailhop worden jaarlijks aangepast. De prijswijzigingen worden tenminste een maand voorafgaand aan de prijswijziging bekend gemaakt aan Opdrachtgever en is gelimiteerd tot maximaal het prijsindexcijfer van de CPA:62 (Computerprogrammering, advisering en aanverwante diensten). Ingeval van licentievergoedingen is Mailhop eveneens gerechtigd om deze prijzen aan te passen aan het indexeringscijfer. 6. Opdrachtgever is gehouden om de diensten van Mailhop te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen. 7. Opdrachtgever dient deze kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Mailhop. Behoudens bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Mailhop een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.

Artikel 8 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan zijn verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen. 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Mailhop zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 3. Indien Mailhop meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering van de overeenkomst

1. Mailhop zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. Het is Opdrachtgever verboden om derden gebruik te laten maken van de verleende diensten op het gebied van SaaS. 2. Bij de uitvoering van de diensten is Mailhop niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Mailhop, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden. 3. Indien Opdrachtgever een opdracht met spoed wenst uit te laten voeren door Mailhop dient Opdrachtgever hiervoor een bijkomend spoedtarief te vergoeden. Alle spoedopdrachten dienen bij vooruitbetaling betaald te worden. 4. Mailhop is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 5. Ingeval van een SaaS-dienst, vangt de uitvoering van de overeenkomst aan binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtgever tijdig over de benodigde faciliteiten beschikt. 6. Indien Mailhop op grond van een verzoek of bevel van een overheidsinstantie en/of een wettelijke verplichting, werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Opdrachtgever, komen de hieraan verbonden kosten enkel en alleen voor Opdrachtgever. 7. Indien sprake is van wijzigingen, kan Mailhop de uitvoering van de dienst voortzetten met de gewijzigde versie van de Software c.q. programmatuur. Nimmer is Mailhop gehouden of verplicht bepaalde functionaliteiten en/of specifieke eigenschappen te handhaven, wijzigen of toe te voegen. 8. Mailhop is niet gehouden om een fysieke drager aan Opdrachtgever te verstrekken met de programmatuur.

Artikel 10 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever verschaft Mailhop steeds alle voor de uitvoering van overeenkomst nodige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen en benodigde medewerking. Indien Opdrachtgever eigen personeel en/of hulppersonen inzet, beschikken deze personen over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring. 2. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Opdrachtgever Mailhop onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie vertrekken. 3. Indien overeengekomen staat Opdrachtgever werknemers van Mailhop toe om de benodigde werkzaamheden bij Opdrachtgever te verrichten. Indien nodig verleent Opdrachtgever toegang tot de relevante apparatuur, alsmede tot het koppelen van de apparatuur van Opdrachtgever aan de apparatuur van Mailhop. 4. Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte apparatuur, gebruiksomgeving en de benodigde Software van andere leveranciers. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruiken van de benodigde licenties. Ook dient Opdrachtgever zorg te dragen voor het gebruik van actuele en adequate beveiligingssoftware alsmede de controle en beveiligingsprocedures. 5. Het is Opdrachtgever verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Software van Mailhop te beschermen, en de op de Software rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

Artikel 11 – (Op)Levering

1.Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, het voorschot niet tijdig is ontvangen door Mailhop of er door andere omstandigheden, welke

voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, heeft Mailhop recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. In geen geval zijn de opgegeven termijnen fatale termijnen, noch kan Mailhop aansprakelijk gesteld worden voor het overschrijden van de overeengekomen termijn. 2. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak genoemd in lid 1 komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zullen door Mailhop bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht. 3. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Mailhop gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. 4. Mailhop spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van haar in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide meerkosten te vergoeden aan Mailhop. 5.De aard van de werkzaamheden van Mailhop brengt met zich dat pas een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden zodra alle benodigde informatie door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever draagt zelf het risico en de eventuele (schade) wanneer hij/zij niet tijdig de benodigde informatie heeft verstrekt en vrijwaart Mailhop nadrukkelijk voor alle gevolgen en mogelijk hieruit voortvloeiende schade voor Opdrachtgever en Mailhop. 6. Mailhop spant zich in om de Software zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde Specificaties te leveren. 7. Slechts indien uitdrukkelijk Implementatie is overeengekomen, zal Mailhop deze bij Opdrachtgever installeren en zorgdragen voor de configuratie, dataconversie en de inrichting. Eventuele Implementatiekosten worden afzonderlijk gefactureerd.

Artikel 12 – Risico overgang

Het risico van diefstal en verlies, verduistering of beschadiging van gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en/of zaken die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikt, gemaakt of geleverd worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze feitelijk in de beschikking van Opdrachtgever zijn gebracht, dan wel ten tijde van de installatie en/of implementatie van de Software. Indien en voor zover hierbij enige schade is ontstaan bij Opdrachtgever, is Mailhop gehouden om tegen de kostprijs van de informatiedragers vervangende Software te leveren. Het opnieuw installeren en/of implementeren dient tegen het overeengekomen tarief te geschieden tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13 – Acceptatie Software en garantie

1. De Software wordt opgeleverd ‘as is’. 2. Mailhop staat er niet voor in dat de Software c.q. programmatuur zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. Mailhop is niet verantwoordelijk voor het herstellen van verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens. 3. Mailhop staat er niet voor in dat de ter beschikking te houden programmatuur, in het kader van de SaaS-dienst, tijdig wordt aangepast aan de wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

Artikel 14 – Licentie

1. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusieve, niet overdraagbare en niet sublicentieerbare licentie voor de duur van de overeenkomst. 2. De broncode alsmede de technische documentatie van de Software is te allen tijde uitgesloten van het gebruiksrecht.

Artikel 15 – Onderhoud

1. Indien uitdrukkelijk overeengekomen, verricht Mailhop onderhoud aan de Software tegen de overeengekomen onderhoudsvergoeding. Het Onderhoud gaat in vanaf de Acceptatie van het betreffende deel van de Software. 2. Het onderhoud bevat in beginsel de volgende diensten (i) correctief, (ii) preventief en (iii) innovatief Onderhoud en (iv) gebruikersondersteuning. 3. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht Mailhop steeds onverwijld te informeren over alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan. 4. Het onderhoud laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever onverlet voor het beheer en het gebruik van de Software en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de Software worden ingezet. Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik van de Software door derden die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld. 5. Ingeval van correctief, preventief en/of adaptief onderhoud, is Mailhop gerechtigd om de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) buiten gebruik te stellen. Opdrachtgever heeft gedurende deze onderbreking geen recht op

enige schadevergoeding. Mailhop zal de onderbreking zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en niet langer dan noodzakelijk is voor het onderhoud.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Mailhop gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Mailhop de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@mailhop.nl. 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Mailhop verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Mailhop tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 3. Indien Mailhop op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 4. Partijen dienen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming te handelen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen na te leven alsmede andere toepasselijke wet- en regelgeving. Partijen dienen hiervoor een verwerkersovereenkomst te sluiten. 5. Opdrachtgever heeft op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verplichtingen tegenover derden. Hieronder wordt verstaan, maar is niet beperkt tot de verplichting tot het verstrekken van informatie, het geven van inzage, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. Opdrachtgever is zelf uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de juiste nakoming van deze verplichtingen. Mailhop is ten aanzien van deze persoonsgegevens “Verwerker” in de zin van de AVG. Mailhop zal zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen.

Artikel 17 – Opschorting

1.Mailhop heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij daar, indien zij was betaald wel toe verplicht zou zijn. 2.Mailhop is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Mailhop is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 18 – Overmacht

1. Mailhop is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 2. Onder overmacht aan de zijde van Mailhop wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers (en ingeschakelde derden) van Mailhop, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Mailhop zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Mailhop buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan drie maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Mailhop, is Mailhop uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Mailhop binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en Mailhop deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat Mailhop in staat is om adequaat te reageren. 2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Mailhop leidt tot aansprakelijkheid van Mailhop, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. 3. Mailhop is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Mailhop geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade. 4. De hoogte van de schadevergoeding is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Mailhop per gebeurtenis per jaar uitkeert. 5. Mailhop is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites. 6. Mailhop is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en/of de Software, programmatuur, storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en/of programmatuur en Software. 7. Mailhop is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Software van Mailhop die zonder uitdrukkelijke toestemming van Mailhop heeft plaatsgevonden. 8. Mailhop staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Mailhop verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Mailhop vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Mailhop. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Mailhop dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen één jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt de vordering te vervallen. 11. De aansprakelijkheid van Mailhop eindigt in elk geval na verloop van één jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen. 

Artikel 20 – Beëindiging van de overeenkomst

1. Partijen dienen samen de aanvang en de duur van de overeenkomst overeen te komen. 2. Elke Partij kan de overeenkomst beëindigen zonder daartoe enige schadevergoeding te zijn verschuldigd indien (i) De andere Partij in gebreke blijft om zijn verplichtingen na te komen nadat hij een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen of (ii) Ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. 3. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Mailhop nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding. 4. Alle postcontractuele verplichtingen uit deze voorwaarden en de overeenkomst die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding bestaan. Dit betreft in elk geval de bepalingen inzake de geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschilbeslechting.

Artikel 21 – Geheimhouding

1. Mailhop en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die is verkregen in het kader van een overeenkomst. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de overeenkomst of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie die zij over elkaar en van elkaar verkrijgen. Alle informatie en gegevensdragers van de andere Partij worden niet aan derden beschikbaar gesteld en dienen strikt geheim te blijven, tenzij de andere Partij voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft verleend daartoe. 2. Opdrachtgever is verplicht om alle Software en andere materialen die door Mailhop worden verstrekt geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij Mailhop daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 3. Medewerkers mogen slechts geïnformeerd worden indien deze medewerkers direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. In alle andere gevallen mogen medewerkers deze informatie niet ontvangen. 4. Indien Mailhop op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Mailhop zich niet

kan beroepen op een verschoningsrecht, is Mailhop niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst. 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Mailhop en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van Mailhop, waaronder verstaan aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde websites, databestanden, programmatuur, apparatuur en/of andere materialen waaronder verstaan maar niet beperkt tot ontwerpen, analyses, rapporten, documentatie en offertes. Alsmede al het voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Mailhop, en/of derden c.q. toeleveranciers indien deze rechten reed toebehoorden aan anderen dan Mailhop. 2. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Mailhop rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Mailhop en een daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Mailhop opgeleverde zaken, dient Mailhop expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Mailhop rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. Opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief niet-overdraagbaar recht. 4. Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter, auteursrechten, handelsnamen, merken, of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Software, Documentatie en/of overige materialen te wijzigen of te verwijderen. 5. Mailhop vrijwaart Opdrachtgever voor aanspraken van derden ter zake van (eventuele) inbreuken en/of aanspraken van derden met betrekking tot hetgeen in het kader van de overeenkomst aan Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. Opdrachtgever zal Mailhop onverwijld informeren over deze inbreuken en/of aanspraken.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Mailhop verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk. 2. Opdrachtgever vrijwaart Mailhop van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid. 3. Opdrachtgever vrijwaart Mailhop voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden, alsmede met betrekking tot de inhoud van de door Mailhop opgestelde adviezen en rapportages. 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Mailhop verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 24 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Mailhop of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@mailhop.nl met als onderwerp “klacht”. 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Mailhop de klacht in behandeling kunnen nemen. 3. Mailhop zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht. 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Mailhop en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Mailhop kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website. 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Mailhop en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Cookie instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Geef aan welke cookies je wilt accepteren of bekijk de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten
Cookie instelingen